Huishoudelijk Reglement Smashing'72

Download hier de PDF versie van het volledige reglement

Gewijzigd (voorgaande versie d.d. 30 oktober 2001) door het bestuur van Smashing´72 en vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering dd. 7 november 2019.

Lidmaatschap

Artikel 1. 1. Als gewoon, jeugd- of ondersteunend lid kan men worden toegelaten door aanmelding bij de vereniging. Een dergelijke aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier op de site van smashing ‘72 (www.smashing72.nl) in te vullen en te versturen. Voor de aanmelding van een jeugdlid dient één van de ouders of verzorgers het inschrijfformulier te tekenen. 2. Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het kandidaat-lid zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 3. Het Bestuur, namens deze handelend enig lid van het Dagelijks Bestuur, beslist over de toelating van een kandidaat-lid. 4. Gewone leden kunnen binnen acht dagen bezwaar maken tegen de toelating tot de vereniging van een kandidaat-lid. Het Bestuur zal de beslissing dienen te heroverwegen en het besluit te herroepen of te bevestigen. 5. In geval over de toelating van een kandidaat-lid gunstig wordt beslist, zal het Bestuur de betreffende persoon opnemen in het ledenbestand van de vereniging. 6. Indien de toelating van een kandidaat-lid wordt afgewezen, zal de het Bestuur de betreffende persoon hiervan op de hoogte stellen. 7. Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn beschikbaar op de website van Smashing’72 (www.smashing72.nl). De leden worden geacht kennis te nemen van de Statuten en Huishoudelijk reglement. Artikel 2. 1. De aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen door het Bestuur geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen die zich schuldig maken aan overtreding van de Statuten, Huishoudelijk Reglement of door onredelijk gedrag. 2. Het Bestuur zal middels een schrijven de betrokkene van het besluit in kennis stellen. Artikel 3. 1. Ontzetting van het lidmaatschap kan plaatshebben ten aanzien van leden die: a. niet ten volle aan hun geldelijke verplichting ten aanzien van de vereniging hebben voldaan; b. nadat de in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement genoemde maatregel is toegepast, voortgaan zich schuldig te maken aan enige overtreding als daar bepaald of, nadat de tegen hen uitgesproken ontzetting is geëindigd, andermaal zich aan overtreding schuldig maken. c. de belangen van de vereniging of de volleybalsport in het algemeen schaden, hetzij in woord, hetzij in gedrag, waaronder nalatigheid en/of lijdelijk verzet. Artikel 4. 1. De maatregelen genoemd in artikel 2 doen de verplichting jegens de vereniging onverminderd voortduren. 2. De ontzetting van het lidmaatschap genoemd in artikel 3 doet alle na het besluit tot vervallenverklaring ontstane verplichtingen vervallen. Reeds voor het besluit tot vervallenverklaring verschuldigde gelden zijn terstond en ineens invorderbaar. Artikel 5. Voorafgaande aan het lidmaatschap kan een kandidaat-lid of introducé(e) gedurende een korte periode deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. Ten aanzien van vergoeding van schade worden de kandidaat-leden of introducé(e)s gelijkgesteld aan de leden. Artikel 6. 1. Het gewoon of jeugdlidmaatschap verplicht tot het betalen van contributie aan de vereniging. Het ondersteunend lidmaatschap verplicht tot het betalen van een bijdrage aan de vereniging. 2. Het gewoon of jeugdlidmaatschap verplicht tot het uitvoeren van werkzaamheden die overeenstemmen met het doel van de vereniging. 3. Ouders en/of verzorgers van jeugdleden worden geacht betrokken te zijn bij de sportbeoefening van hun kind(eren) en ook werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren. Artikel 7. Schade of letsel opgedaan tijdens het beoefenen van in verengingsverband georganiseerde activiteiten kunnen op generlei wijze verhaald worden op de vereniging en/of het Bestuur. Artikel 8. 1. Het lidmaatschap is voor één verenigingsjaar. 2. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. 3. Het lidmaatschap kan opgezegd worden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Na deze datum word het lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar. 4. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per email opgezegd worden bij de penningmeester. Geldmiddelen Artikel 9. 1. De contributie van gewone- en jeugdleden wordt voor ieder verenigingsjaar door het Bestuur vastgesteld. De ingevolge dit artikel verschuldigde contributie is inclusief de bijdrage die door de Nederlandse Volleybalbond wordt gevorderd. 2. Ondersteunende leden betalen een bijdrage aan de vereniging. 3. Ereleden betalen geen contributie. Artikel 10. 1. De leden ontvangen aan het begin van het nieuwe seizoen de factuur voor de verschuldigde contribitie. De factuur dient binnen de gestelde betaaltermijn voldaan te worden. 2. Onder bijzondere omstandigheden kan van deze regel in overleg met de penningmeester en bij besluit van het Bestuur worden afgeweken. Artikel 11. 1. De door gewone, jeugd- en ondersteunende leden aan de vereniging verschuldigde bedragen dienen aan de penningmeester van de vereniging te worden voldaan. Bestuur Artikel 12. 1. Aan het hoofd van de vereniging staat het Bestuur, bestaande uit ten minste drie meerderjarige personen. Behalve uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester kan het Bestuur bestaan uit overige leden wiens functies door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur worden vastgesteld. 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. 3. Periodiek komt het Bestuur in vergadering bijeen waar naast bestuursleden ook leden, die een functie binnen de vereniging bekleden, voor kunnen worden uitgenodigd zoals voorzitters en leden van commissies. Artikel 13. 1. Door het Bestuur worden geldige besluiten genomen, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden heeft deelgenomen aan de stemming. Artikel 14. Bij tussentijds aftreden van één of meerdere bestuurs- of kascommisieleden kan het Bestuur een tijdelijke functionaris benoemen die zitting heeft in het Bestuur voor de tijd totdat de Algemene Vergadering een definitieve functionaris benoemd. Artikel 15. 1. Zowel het Bestuur als gewone leden kunnen een kandidaat voordragen voor verkiezing in de Algemene Ledenvergadering om te voorzien in ontstane bestuursvacatures en/of commissievacatures. 2. De voorgedragen kandidaat dient te verklaren bij verkiezing de bestuurs- of commissiefunctie te aanvaarden. 3. Een gewoon lid kan zichzelf kandidaat stellen. Artikel 16. 1. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder lid van het Bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement door het Bestuur vastgesteld. Artikel 17. 1. De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en houdt een wakend oog op haar belangen. 2. De voorzitter leidt de vergaderingen. 3. De voorzitter ziet toe dat de genomen besluiten worden beschreven, uitgevoerd en nageleefd. 4. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris data en plaats van de vergaderingen. 5. Alle officiële stukken van de vereniging worden mede door de voorzitter ondertekend. 6. De voorzitter vertegenwoordigt hetzij met de secretaris, hetzij met de penningmeester de vereniging in en buiten rechte. Artikel 18. 1. De secretaris beheert de correspondentie van de vereniging, waarvan een kopie wordt gehouden, de communicatie binnen de vereniging en het archief. 2. De secretaris schrijft vergaderingen uit, stelt presentielijsten op van de aanwezige en de stemgerechtigde leden ter vergadering en maakt notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen. 3. De secretaris maakt het jaarverslag ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). 4. De secretaris beheert het ledenregister in samenwerking met de penningmeester in verband met de inning van de contributies en andere door de leden verschuldigde gelden, alsmede het bespreken met de overige bestuursleden van alle aanvragen tot lid. 5. De secretaris kan zich bij de uitoefening van haar/zijn taak behalve door een wedstrijdsecretaris en een ledenadministrateur ook door andere leden laten bijstaan. 6. De secretaris vertegenwoordigt hetzij met de voorzitter, hetzij met de penningmeester de vereniging in en buiten rechte. Artikel 19. 1. De penningmeester houdt een wakend oog op de financiële belangen van de vereniging. 2. De penningmeester is belast met het op tijd verrichten van betalingen, waarbij voor betalingen en het aangaan van verplichtingen van meer dan € 1000,00 tevens de goedkeuring van de voorzitter is vereist. 3. De penningmeester boekt geregeld alle inkomsten en uitgaven. 4. De penningmeester maakt bij het afsluiten van de boeken aan het einde van het verenigingsjaar een overzicht van lasten en baten en een financieel verslag dat, na goedkeuring door het Bestuur, op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) aan de leden wordt aangeboden. 5. De penningmeester maakt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar die, na goedkeuring door het Bestuur, op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) aan de leden wordt aangeboden. 6. De penningmeester int de contributies, donaties en andere door de vereniging te ontvangen gelden, aan de hand van de opgestelde ledenlijst. 7. De penningmeester kan zich bij de uitoefening van zijn taak behalve door een boekhouder ook door een ander bestuurslid laten bijstaan. 8. De penningmeester vertegenwoordigt hetzij met de voorzitter, hetzij met de secretaris de vereniging in en buiten rechte. Artikel 20. 1. De Algemene Ledenvergadering benoemt de Kascommissie, bestaande uit tenminste twee gewone leden, die geen bestuursfunctie in de vereniging bekleden, waarvan jaarlijks één lid aftreedt en niet terstond herkiesbaar is. 2. De taak van de Kascommissie bestaat uit het controleren van de boeken en bescheiden van de penningmeester en het nagaan of de rekening en verantwoording juist is. 3. De kascommissie brengt aan de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) verslag uit van haar onderzoek. Gebruik van Materiaal Artikel 21. 1. Het materiaal waarover de vereniging beschikt mag slechts worden gebruikt door hen die toestemming hebben gekregen als introducé(e), kandidaat-lid of lid deel te nemen aan trainingen of wedstrijden. 2. Het Bestuur houdt toezicht op het naleven van deze regel en het juist gebruik van het materiaal waarbij die zich kan laten bijstaan door één of meer daartoe aangewezen leden. Artikel 22. 1. Ieder lid is aansprakelijk voor door hem of haar aan de eigendommen van of in gebruik gestelde zaken aan de vereniging aangerichte schade, kwijtraking of vervreemding. 2. Bij gebruik van materiaal door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. Elke geconstateerde schade, kwijtraking of vervreemding wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem, haar of hen die dit materiaal voor het laatste heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkenen kan worden aangetoond. 3. Vo2or elk door een lid bevonden of toegebrachte schade aan alsmede kwijtraking en vervreemding van eigendommen van de vereniging is hij of zij verplicht de Materiaal Commissie in kennis te stellen. Hetzelfde geldt bij aan de vereniging in gebruik gestelde zaken. Kleding Artikel 23. 1. De leden die de vereniging in teamverband in officiële wedstrijden vertegenwoordigen dienen verzorgd en uniform gekleed te zijn. 2. De kleuren van de vereniging zijn rood en wit. Bij de dames is een zwarte broek toegestaan. 3. Het Bestuur mag de leden wijzen op het niet juist naleven van de kledingvoorschriften als bepaald in artikel 23.1 en 23.2. Reglementen Artikel 24. 1. Ieder lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en in acht te nemen, evenals de bestuursbesluiten en -mededelingen. 2. Het Bestuur beslist in alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien. 3. Het Bestuur is bevoegd aanvullende reglementen voor te stellen. Deze mogen niet in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en dienen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd.